1 ใน 8 ของผู้ป่วย COVID-19 มีแนวโน้มเป็น COVID ที่ยาวนาน

หนึ่งในแปดของผู้ใหญ่ (12.7%) ที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 มีอาการระยะยาวเนื่องจาก COVID-19 เสนอการศึกษาขนาดใหญ่ของดัตช์ที่ตีพิมพ์ใน The Lancet การศึกษานี้ให้การเปรียบเทียบอาการระยะยาวครั้งแรกหลังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (มักเรียกว่า ‘โควิดระยะยาว’) กับอาการในประชากรที่ไม่ติดเชื้อ ตลอดจนการวัดอาการในบุคคลทั้งก่อนและหลังโควิด- 19 การติดเชื้อ การรวมประชากรที่ไม่ติดเชื้อช่วยให้คาดการณ์ความชุกของอาการ COVID-19 ในระยะยาวได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตลอดจนระบุอาการหลักของโรคโควิด-19...